Zakładanie i rejestracja spółki z o.o.

Otrzymujemy wiele pytań związanych  z zakładaniem i rejestracją spółek z o.o. . Dzisiaj publikujemy krótki poradnik, w którym znajdują się podstawowe informacje związane z założeniem i rejestracją spółki.

 

 Zakładanie Spółki z o.o. – metoda tradycyjna:

 Pierwszym etapem zakładania spółki jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.

 Umowa spółki musi określać:

 • firmę i siedzibę spółki
 • przedmiot działalności spółki - zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności
 • wysokość kapitału zakładowego - nie mniej niż 5 tys. zł
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników -wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych
 • czas trwania spółki z o.o., jeżeli jest oznaczony

 Następnym etapem zakładania spółki jest rejestracja w KRS.

 Podstawowym formularzem do rejestracji spółki z o.o. jest formularz KRS-W3. Dodatkowymi dokumentami , które musza być złożone razem z wnioskiem są:

 Formularze:

 • KRS-WK ( dotyczy Zarządu) jest używany do zgłoszenia członków zarządu i sposobu reprezentacji spółki. Dodatkowo zgłaszamy poszczególne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym druku KRS-WK możemy wykazać dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy następny druk KRS-WK
 • KRS-WK (dotyczy Organu nadzoru) jest używany do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru. Umieszczamy w nim informację o osobach wchodzących w skład organu nadzoru bez podawania ich funkcji. Na jednym druku KRS-WK możemy wykazać dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy następny druk KRS-WK
 • KRS-WE zgłoszenie wspólników podlegający wpisowi do rejestru
 • KRS-WM służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej
 • KRS-WL służy do zgłoszenia prokurenta – jeżeli został powołany

 Dokumenty do załączenia:

 • Umowa spółki,
 • Oświadczenia zarządu o wniesieniu wkładów,
 • Dokument o powołaniu członków organów spółki (jeżeli jest brak informacji o powołaniu w umowie spółki),
 • Poświadczone przez notariusza wzory podpisów członków zarządu,
 • Lista wspólników (imię i nazwisko lub firma wspólnika) oraz liczba i wartość nominalna udziałów każdego ze wspólników), która jest podpisana przez każdego z członków zarządu,
 • Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu-podpisane przez każdego z członków zarządu,
 • Umowa najmu lokalu na siedzibę,
 • NIP-2,
 • RG-1,
 • ZUS - ZPA, gdy spółka z o.o. planuje w niedługim czasie zatrudnienie pracowników i będzie płatnikiem składek za osoby ubezpieczone
 • Dowód wniesienia opłaty za ogłoszenie w MSiG i opłaty sądowej.

Dokumenty dołączone do wniosku o wpis do KRS muszą być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

 Zakładanie Spółki z o.o. w trybie S24

System pozwalający na rejestrację spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://ems.ms.gov.pl/.

Rejestracja użytkowników:

Osoba, która będzie korzystać z systemu, musi się w nim wcześniej zarejestrować. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się do systemu dostępna jest opcja "Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy".

Przy zakładaniu konta w systemie EMS osoba wskazuje swoje dane osobowe i adresowe i uwierzytelnia je podając swój login i hasło. Login i hasło stanowią zwykły podpis elektroniczny, który służy zarówno do logowania do systemu, jak i podpisywania dokumentów.

Z systemu EMS mogą korzystać obywatele polscy i cudzoziemcy.

 Zawarcie umowy spółki i złożenie wniosku:

1) wypełnienie formularzy danymi dotyczącymi umowy spółki, jak i innych dokumentów oraz wniosku o wpis spółki do KRS.

Wkłady do spółki z o.o. mogą być w całości wniesione w momencie zgłaszania spółki do KRS bądź po rejestracji spółki, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Jeżeli wkłady są wnoszone na etapie zakładania spółki, wtedy członkowie zarządu mogą złożyć oświadczenie o wniesieniu wkładów przy zakładaniu spółki, tj. wypełnić je w systemie teleinformatycznym i opatrzyć podpisem elektronicznym S24 na etapie rejestracji umożliwia wnoszenie tylko wkładów pieniężnych.

2) wygenerowanie przez system dokumentów i wniosku.

3) podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym.

4) płatność za wniosek za pomocą systemu eCard.

Opłacenie wniosku jest jednym z etapów składania go do sądu rejestrowego. Opłata za rejestrację spółki wynosi 250 zł, a opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł.

Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym.

 Wniosek o wpis spółki w trybie S24 sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Niezależnie od trybu rejestracji spółki z o.o., gdy rozpoznanie wniosku o wpis wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę.

Nowa spółka w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS powinna złożyć zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających na druktu NIP-8. Należy przy tym pamiętać o uwzględnieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i w przypadku zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego powodującego objęciem ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym pierwszej osoby, NIP-8 należy złożyć w ciągu 7 dni od tej daty. NIP-8 składa się tylko w urzędzie skarbowym. Dane uzupełniające z NIP-8 zostaną przekazane elektronicznie do rejestru REGON i Centralengo Rejestru Płatników Składek (ZUS).

Rozliczenie PCC.

Spółka z o.o. założona w trybie S24 zobowiązana jest, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację PCC-3 (w deklaracji należy wskazać dane spółki, na niej ciąży obowiązek podatkowy) oraz obliczyć według stawki 0,5% i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

Koszty związane z założeniem spółki z o.o.

Koszty założenia spółki z o.o. z kapitałem zakładowym 5.000 zł pokrywanym wkładami pieniężnymi:

Tryb S24

• założenie spółki - 350 zł wpis do KRS (250 zł opłata sądowa, 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG) i 23 zł PCC (0,5% od wielkości kapitału zakładowego pomniejszonego o 350 zł, tj. opłaty związane z wpisem do KRS)

Łącznie w zaokrągleniu - 373 zł.

Tradycyjna procedura (przy założeniu, że instytucja dopłat zostanie przewidziana w pierwotnym tekście umowy spółki)

• założenie spółki - 196,80 ( z VAT) zł taksa notarialna, 600 zł - wpis w KRS oraz 22 zł PCC

Łącznie w zaokrągleniu - 818,8 zł

Składki ZUS właściciela w jednoosobowej Spółce z o.o.

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dla celów ubezpieczeniowych jest traktowany jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność i podlega ubezpieczeniu społecznemu według takich samych zasad jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność i podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenie do przedstawionych powyżej ubezpieczeń (ubezpieczenia emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego i ewentualnie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) następuje przez wysłanie do jednostki ZUS dokumentu ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 05 XX XX.

Copyright © MSP Finance Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Piotr Tracz | Wykonanie: IT Colors