Zamknięcie działalności gospodarczej

W tym tygodniu MSP Finance Biuro Księgowe Warszawa prezentuje kolejny poradnikZamknięcie działalności gospodarczej, w którym zostały przedstawione podstawowe zasady księgowe związane z zamykaniem działalności gospodarczej.
 
Podatnik prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów zobowiązany jest sporządzić spis z natury na dzień likwidacji. Spis z natury obejmuje towary handlowe, wyroby, półprodukty, wyposażenie oraz środki trwałe. Jeśli zamknięcie działalności nastąpi na inną datę niż 31 grudnia, 1 stycznia, to podatnik ma obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o zamiarze jego sporządzenia, w terminie co najmniej 7 dni przed datą jego sporządzenia.
 
Spis z natury
Spis z natury musi być sporządzony na piśmie i podpisany przez osoby go przeprowadzające. Powinien zawierać dane podatnika, poszczególne ponumerowane kolejno pozycje wymieniające towary, produkty i półprodukty, ilość stwierdzona podczas spisu, wartość wg ceny zakupu lub nabycia. Jeśli cena rynkowa dla produktów i towarów na dzień sporządzenia spisu jest niższa niż cena ich nabycia lub wytworzenia, w spisie wykazuje się wartość niższą. Dla środków trwałych oraz wyposażenie podaje się w wartościach nabycia, a dla środków trwałych dodatkowo wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Spis z natury musi być wpisany do książki przychodów i rozchodów.
 
Sprzedaż towarów, wyposażenia, środków trwałych
W przypadku sprzedaży towarów, wyposażenia, środków trwałych pozostałych po likwidacji działalności, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota otrzymana ze sprzedaży, pomniejszona o koszty ich nabycia, niezaliczone dotychczas do kosztów uzyskania przychodu. Zwolniona z opodatkowania jest wartość uzyskana ze sprzedaży towarów, wyposażenia, środków trwałych jeśli od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu w którym wycofano je z działalności (likwidacji) do dnia sprzedaży upłynęło przynajmniej 6 lat.
 
Podatek VAT
Jeśli podmiot był podatnikiem VAT należy złożyć VAT-Z - formularz z prośbą o wykreślenie podatnika VAT. Dodatkowo na potrzeby VAT należy sporządzić spis z natury. Wykazuje się w nim wartość towarów i produktów nabytych lub wytworzonych w ramach prowadzonej działalności, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a które nie zostały przed zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających VAT sprzedane. I od towarów objętych spisem z natury podatnik powinien naliczyć podatek należny i wpłacić do urzędu skarbowego. Podatnik dokonuje rozliczenia na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wg metody rozliczenia dotychczas stosowanej. Jeśli podatnik posiada na dzień likwidacji środki trwałe o wartości powyżej 15 tys. to może powstać u niego obowiązek skorygowania VAT naliczonego zgodnie z art 91 ustawy o VAT ( następuje zmiana przeznaczenia środka trwałego z wykorzystywanego na cele działalności na wykorzystanie niezwiązane z działalnością). Najlepszym rozwiązaniem jest dążenie do sprzedaży towarów, wyrobów i półproduktów przed likwidacją działalności, nawet po obniżonej cenie.
 
Kasa fiskalna
Jeśli podatnik miał obowiązek rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej to na dzień likwidacji działalności zobowiązany jest sporządzić raporty okresowe (dzienny, miesięczny), złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej oraz wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej. Wniosek o dokonanie odczytu należy złożyć w urzędzie przynajmniej na 7 dni przed planowanym odczytem. Odczytu pamięci kasy dokonuje serwisant w obecności pracownika urzędu skarbowego. Sporządza raport z całego okresu działalności kasy oraz protokół z przeprowadzonych czynności. Jeśli w momencie nabycia kasy fiskalnej podatnik otrzymał zwrot części wydatków na jej zakup, a następnie likwidacja działalności nastąpi przed upływem 3 lat od rozpoczęcia ewidencji na tej kasie, to jest zobowiązany zwrócić do urzędu otrzymane pieniądze. Zwrot musi nastąpić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca, przy rozliczeniu miesięcznym, lub do 25 dnia miesiąca kolejnego kwartału następującego po kwartale, w którym wycofano kasę z użytkowania.
 
MSP Finance Biuro Księgowe Warszawa
 

Copyright © MSP Finance Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Piotr Tracz | Wykonanie: IT Colors