Zawieszenie działalności gospodarczej

MSP Finance Biuro Księgowe Warszawa przedstawia podstawowe informacje na temat zawieszenia działalności. Zawiesić działalność gospodarczą mogą podmioty niezatrudniające pracowników. Jeśli w działalności gospodarczej zatrudniają  na umowę o pracę pracowników, to najpierw trzeba skutecznie rozwiązać umowy o pracę z pracownikami.

 

Okres zawieszenia

Działalność można zawiesić na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, czyli maksymalnie na 2 lata. Okres zawieszenia może być określony we wniosku w dniach i miesiącach.

Termin zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności lub do dnia wskazanego w tym wniosku.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

 W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W okresie zawieszenia działalności, o ile nie powstanie przychód np. ze sprzedaży majątku, przedsiębiorca nie ma obowiązku wpłacać zaliczek na podatek dochodowy (nie ma dochodu do opodatkowania), nie musi również składać rocznych deklaracji z działalności gospodarczej.

VAT - Jeśli był czynnym podatnikiem VAT, nie ma obowiązku składać deklaracji zerowych.

Podatek od nieruchomości - jeśli przedsiębiorca w ramach działalności wykorzystuje grunt, budynki lub budowle, to mimo zawieszenia działalności zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości wg stawek właściwych dla podmiotów prowadzących działalność, zawieszenie działalności nie ma znaczenia.

ZUS - zawieszenie działalności oznacza również brak obowiązku wpłacania składek społecznych i zdrowotnych.

Zgłoszenie zawieszenia działalności składa się na wniosku CEIDG-1.

 

Biuro Księgowe MSP Finance Warszawa

 

 

Copyright © MSP Finance Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Piotr Tracz | Wykonanie: IT Colors