Kadry i Płace

Twoje zobowiązania, nasze kompetencje
Oferta usługi kadrowe i płacowe Warszawa

Kadry i Płace

 
W ramach usługi kadrowo-płacowej wyręczamy Klienta w wypełnianiu jego obowiązków jako Pracodawcy od momentu zatrudnienia Pracownika. Prowadzenie akt osobowych, znajomość przepisów prawa pracy, naliczanie wynagrodzeń i listy płac, rozliczanie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne to nasze sprawdzone kompetencje. 
 
 
 

W naszej ofercie: 
  1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
  2. Zgłaszanie pracowników do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  3. Przygotowanie dokumentów kadrowych, m.in. umowa o pracę, świadectwo pracy, aneksy do umów oraz innych dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  4. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych ( umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich)
  5. Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
  6. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
  7. Naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym
  8. Naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz odpraw
  9. Projektowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS
  10. Szczegółowe raportowanie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami Klientów
Nasi specjaliści: 
Wioletta Tymińska

T: +48 22 188 18 10
E: wioletta.tyminska [at] mspf.pl

Copyright © MSP Finance Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Piotr Tracz | Wykonanie: IT Colors